top of page

Åpenhetsloven

Åpnehetsloven 

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I tillegg skal loven sikre allmenheten tilgang til informasjon om bedrifters håndtering av negative konsekvenser tilknyttet bevaringene av disse forholdene. 

 

Tipp Transport kontrolleres av nasjonal og internasjonal lovgiving, samt interne retningslinjer og policyer. Disse retningslinjene og policyene dekker temaer vi mener er essensielle i en bærekraftig og sikker utvikling av vår bedrift, og dekker ting som trafikksikkerhet, etikk, arbeidsmiljø og miljø generelt.

 

 

Om oss

 

Tipp Transport AS er et logistikk- og transportselskap etablert i Porsgrunn i 1997 med 97 fast ansatte. I dag har selskapet to avdelinger, en i Porsgrunn, og en i Sverige. Vår svenske avdeling ble startet i 2017 og har per i dag 5 ansatte. Tipp Transport har som mål å tilby de bese løsningene for våre kunder på en bærekraftig og forsvarlig måte. 

 

 

Våre mål

 

Våre mål er å sikre at våre kunder er trygge på at våre tjenester gjennomføres på en måte som sikrer menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og miljøet. For å muliggjøre dette målet samarbeider vi med våre leverandører for å sikre at våre samarbeidspartnere også jobber for en bærekraftig utvikling som sikrer menneskerettigheter, miljøet og samfunnet ellers. Vi sørger også for at våre biler og maskiner opptrer og opereres på en så miljøvennlig måte som mulig. Dette gjør vi blant annet gjennom bruk av miljøvennlige og trafikksikre biler samt kurs i økokjøring. Tipp Transport er også en Fair Transport-sertifisert bedrift som aktivt jobber mot å kjøre trafikksikkert, utslippsvennlig og sosialt ansvarlig. 

 

Som en del av vår innsats med å skape gode arbeidsforhold som ivaretar menneskerettigheter har vi utviklet ulike policyer tilknyttet arbeidsmiljø og etikk. Disse regelverkene skaper klarhet for våre medarbeidere om hva de kan forvente fra arbeidsgiver samt hvilke rettigheter de har. Vi verdsetter våre medarbeidere og deres essensielle rolle i bedriften, og nettopp derfor ønsker vi at arbeidsmiljøet utvikles i tett samarbeid med dem. Dersom det skulle komme påstander om brudd på våre regelverk har vi et eget Arbeidsmiljøutvalg som behandler disse fortløpende. 

 

 

 

Våre funn 

 

Tipp Transport AS har gjennomført en første runde med aktsomhetsvurderinger av våre 100 største leverandører. Vi sier oss ikke ferdig med dette enda og vil fortsette med nærmere undersøkelser i form av en spørreundersøkelse. 

 

Som en logistikk og transport bedrift kjøper vi jevnlig nye biler. Leverandørkjeden ved bilproduksjon er lang og til tider uoversiktlig. VareDette medfører at det foreligger en risiko for brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i vår leverandørkjede. Vi har per i dag ikke funnet konkrete brudd, men forstår at dette er en konstant risiko som vi må forholde oss til. 

 

Vi har også oppdaget at vår nettside mangler tilstrekkelig informasjon angående vårt arbeid knyttet til menneskerettigheter, arbeidsmiljø og bærekraft.  

 

 

Våre tiltak 

 

Vi ønsker å styrke vårt fokus på hele leverandørkjeden tilknyttet våre biler, og vil i den sammenheng forsøke å stille strengere krav til våre leverandører angående opprettholdelse av menneskerettigheter og arbeidsforhold i hele leverandørkjeden. 

 

 

Vi vil også fokusere på å utarbeide klare målsetninger og veiledende dokumenter som gir oss, våre leverandører og kunder en bedre oversikt over våre mål samt tiltak tilknyttet aktiv sikring av menneskerettigheter og miljøet. 

 

 

Prosessen med å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med Åpenhetsloven er kontinuerlig og derfor kommer vi til å oppdatere denne siden årlig med nye funn og mål. 

bottom of page